HISTORIE

Továrna Autfit, průmyslová akciová společnost, Strašnice, po 1930

Předchůdcem akciové společnosti Autfit byla menší firma Machek & spol. založená již roku 1910, která se specializovala na výrobu a prodej potřeb pro cyklisty a motoristy. V nové továrně postavené kolem roku 1930 ve Strašnicích čp. 972 na nároží ulic U Trati a V Korytech zahájila v roce 1933 výrobu velocipedů a v roce 1934 i motocyklů vlastní konstrukce. Stroje pod značkou Ogar se staly populárními v motocyklovém sportu i díky mnoha úspěchům v závodech. Objemem výroby nemohla firma Autfit soupeřit s produkcí Janečkovy továrny, ale tím spíše se příznivci značky se sympaticky furiantským názvem Ogar vyprofilovali jako neúnavní propagátoři její historie a slávy, a to až do dnešních dnů.
Budova továrny Autfit, jejíž původní subtilní architektonická podoba s nepravidelným oblým nárožím směrem ke Korytné ulici byla kompozičně deformována nástavbou patra, zůstává stále velmi hodnotnou průmyslovou stavbou. Její hmotu pozoruhodně odlehčují veliká okna s malými tabulkami v kovovém rastru. Po znárodnění byla firma Autfit přičleněna k továrně Moto Jawa. V současnosti je budova sídlem několika firem.
Prostor JAWA FACTORY se profiluje jako ateliery & dílny pro kreativce, architekty, designéry, umělce a fotografy.

[EN]

Autfit factory, industrial joint-stock company, Strašnice, after 1930

The predecessor of the joint-stock company Autfit was the smaller company Machek & spol. founded in 1910, which specialized in the production and sale of equipment for cyclists and motorists. In the new factory built around 1930 in Strašnice No. 972 on the corner of U Trati and V Korytech streets, in 1933 it started the production of bicycles and in 1934 also motorcycles of its own design. Machines under the Ogar brand have become popular in motorcycle sports thanks to many successes in racing. With the volume of production, the company Autfit could not compete with the production of Janeček’s factory, but all the more so the fans of the brand with the sympathetically furious name Ogar profiled themselves as tireless promoters of its history and fame, to this day.

The building of the Autfit factory, whose original subtle architectural functionalism form with an irregular rounded corner towards Korytná Street was compositionally deformed by a floor extension, still remains a very valuable industrial building. Its mass is remarkably lightened by large windows with small panels in a metal grid. After nationalization, Autfit was incorporated into the Moto JAWA FACTORY. At present, the building is the seat of several companies.

JAWA FACTORY space is profiled as studios and workrooms for creatives, architects, designers, artists and photographers.